Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

2001 

2001-01-05       Barcelona                  Wagner                            Wesndoncklieder       Fernandez Cebrián (piano)    (& J. Ferrero, tenor  Wagner arias)                                                                                      

2001-01-24      Denver                        Renato Mainardi             Antonio von Elba     Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2001-01-27      Chicago                       Renato Mainardi             Antonio von Elba     Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2001-02-02      Montreal                    Renato Mainardi             Antonio von Elba      Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2001-02-04      New York                   Renato Mainardi             Antonio von Elba      Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2001-02-09      Baltimore                    Renato Mainardi             Antonio von Elba      Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2001-02           Boston                                                               Recital

2001-02           Chicago                                                              Recital

2001-03-19      New York                   Prokofiev                        The Gambler                  Galouzin, Guryakova, Aleksashkin, Gassiev, Savova, Fanning, Fracker, Anisimov, Rappaport, Laptev - Gergiev

2001-03-23      New York                   Prokofiev                        The Gambler                  Galouzin, Guryakova, Aleksashkin, Gassiev, Savova, Fanning, Fracker, Anisimov, Rappaport, Laptev - Gergiev

2001-03-27      New York                   Prokofiev                        The Gambler                  Galouzin, Guryakova, Aleksashkin, Gassiev, Savova, Fanning, Fracker, Anisimov, Rappaport, Laptev - Gergiev

2001-03-29      New York                     *                                     Recital                           Kurdina (piano)        *(Duparc, Hahn, Poulenc, Weill, Satie, Listov, Tolstaya, Shishkin, Offenbach)

2001-03-31      New York                   Prokofiev                        The Gambler                  Galouzin, Guryakova, Aleksashkin, Gassiev, Savova, Fanning, Fracker, Anisimov, Rappaport, Laptev - Gergiev

2001-04-04      New York                   Prokofiev                        The Gambler                  Galouzin, Guryakova, Aleksashkin, Gassiev, Savova, Fanning, Fracker, Anisimov, Rappaport, Laptev - Gergiev

2001-04-07      New York                   Prokofiev                        The Gambler                  Galouzin, Guryakova, Aleksashkin, Gassiev, Savova, Otey, Fracker, Anisimov, Rappaport, Laptev - Gergiev

2001-04-11      Tbilisi                                                                 Recital

2001-04           Izhevsk                                                              Recital

2001-04-27      Izhevsk                       Tchaikovsky                   Pique Dame

2001-05-03      Madrid                                                               Recital

2001-05-10      Izhevsk                       Tchaikovsky                   Pique Dame

2001-05-16      St. Petersburg              *                                         Recital               Chachava (piano) *Weill, old Russian songs     

2001-05-21      Ufa                             Tchaikovsky                   Pique Dame

2001-06-04      Moscow                                                             Recital

2001-06-05      Alma-Ata                                                           Recital

2001-06-06      Astana                                                                Recital

2001-06-08      Karaganda                                                          Recital

2001-06-09      Moscow                        *                                     Recital                          Chachava  (piano )   *( Offenbach, Zeller, Shishkin, Pashkov)

2001-06           Tbilisi                                                                 Recital

2001-06-13      Moscow                                                             Recital

2001-05-15      Maó                            Prokofiev                        Alexander Nevsky         Serov (+ arias Tchaikovsky, Massenet, Saint-Saens, Bizet)

2001-05-17      Maó                            Prokofiev                        Alexander Nevsky          Serov  (+ arias Tchaikovsky, Massenet, Saint-Saens, Bizet)

2001-07-01       ?                                  Renato Mainardi           Antonio von Elba           Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2001-08-11      Syktyvkar                                                          Recital

2001-09-04      Los Angeles                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Gorchakova, Chernov, Leiferkus, Poretsky, Guzman, Mataeva, Mack, Vasiliev, Sledge, Creswell - Gergiev

2001-09-07      Los Angeles                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Gorchakova, Chernov, Leiferkus, Poretsky, Guzman, Mataeva, Mack, Vasiliev, Sledge, Creswell - Gergiev

2001-09-10      Los Angeles                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Gorchakova, Chernov, Leiferkus, Poretsky, Guzman, Mataeva, Mack, Vasiliev, Sledge, Creswell - Gergiev

2001-09-13      Los Angeles                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Gorchakova, Chernov, Leiferkus, Poretsky, Guzman, Mataeva, Mack, Vasiliev, Sledge, Creswell - Noseda

2001-09-16      Los Angeles                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Gorchakova, Chernov, Leiferkus, Poretsky, Guzman, Mataeva, Mack, Vasiliev, Sledge, Creswell – Noseda

2001-09-19      Los Angeles                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Grigorian, Gorchakova, Chernov, Leiferkus, Poretsky, Guzman, Mataeva, Mack, Vasiliev, Sledge, Creswell - Noseda

2001-09-22      Los Angeles                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Grigorian, Gorchakova, Chernov, Leiferkus, Poretsky, Guzman, Mataeva, Mack, Vasiliev, Sledge, Creswell - Noseda

2001-09-25      Los Angeles                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Grigorian, Gorchakova, Chernov, Leiferkus, Poretsky, Guzman, Mataeva, Mack, Vasiliev, Sledge, Creswell - Noseda

2001-12-14      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                    Tarashenko, Grigoriev, Zelenskaya, Murzaev, Selmenina, Dolzenko,Zarchenko, Archipov, Imova, Manistina, Krasov  - Vedernikov

2001-12-15      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar’s Bride            Rudakova, Bukin, Maynukov, Guszhev , Bezhko, Kudryashov, Golovleva, Belokon, Bemukhanbetov - Sorokin

2001-12-17      Moscow                     Renato Mainardi             Antonio von Elba           Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2001-12-22      Tbilisi                                                                 Recital

2001-12-25      Irkutsk                                                               Recital                                Chachava (piano)

2001-12-27      Irkutsk                        Renato Mainardi             Antonio von Elba          Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2001                 Angarsk                                                              Recital

2001                 Angarsk                      Renato Mainardi             Antonio von Elba         Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002                                                                                           

2002-02-14      New York                   Prokofiev                        War and Peace                  Netrebko, Hvorostovsky, Semenchuk, Ramey, Waite, Cheek, Livengood, Grigorian, Balashov, Ziegler - Gergiev

2002-02-18      New York                   Prokofiev                        War and Peace                  Netrebko, Hvorostovsky, Semenchuk, Ramey , Waite, Cheek, Livengood, Grigorian, Balashov, Ziegler - Gergiev

2002-02-21      New York                   Prokofiev                        War and Peace                 Netrebko, Hvorostovsky, Semenchuk, Ramey, Waite, Cheek, Livengood, Grigorian, Balashov, Ziegler - Gergiev

2002-02-26      New York                   Prokofiev                        War and Peace                 Netrebko, Hvorostovsky, Semenchuk, Ramey, Waite, Cheek, Livengood, Grigorian, Balashov, Ziegler - Gergiev

2002-03-02      New York                   Prokofiev                        War and Peace                 Netrebko, Hvorostovsky, Semenchuk, Ramey, Waite, Cheek, Livengood, Grigorian, Balashov, Ziegler - Gergiev

2002-03-06      New York                   Prokofiev                        War and Peace                 Netrebko, Hvorostovsky, Semenchuk, Ognovenko, Waite, Cheek, Nioradse, Grigorian, Balashov, Bunnell - Gergiev

2002-03-08      New York                                                          Recital

2002-03-22      Minsk                         Renato Mainardi             Antonio von Elba            Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-03-23      Minsk                         Renato Mainardi             Antonio von Elba            Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-03-30      Moscow                                *                             Recital                            Chachava (piano) *(Liszt, Faure, Debussy, Poulenc, Massenet, Chausson, Duparc, Hahn, Weill, Offenbach, Satie)

2002-04-01      Ekaterinburg               Renato Mainardi             Antonio von Elba            Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-04-04      St. Petersburg                                                     Recital

2002-04-05      Novokuznetsk            Renato Mainardi             Antonio von Elba           Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-04-06      Kemerovo                   Renato Mainardi             Antonio von Elba          Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-04-08      Novosibirsk                Renato Mainardi             Antonio von Elba         Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-04-10      Tyumen                      Renato Mainardi             Antonio von Elba         Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-04-16      St. Petersburg               *                                    Recital                          Chachava (piano)   *(Liszt, Faure, Debussy, Poulenc, Massenet, Chausson, Duparc, Hahn, Offenbach)

2002-05-08      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Gorchakova, Gilfry, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber  - Fricke

2002-05-11      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Gorchakova, Gilfry, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber   - Fricke

2002-05-16      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Gorchakova, Gilfry, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber   - Fricke

2002-05-20      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Gorchakova, Gilfry, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber   - Fricke

2002-05-23      Washington                                                        Recital

2002-05-24      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Gorchakova, Gilfry, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber   - Fricke

2002-05-26      Washington                                                        Recital

2002-05-28      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Gorchakova, Gilfry, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber   - Fricke

2002-06-02      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Gorchakova, Breus, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber   - Fricke

2002-06-05      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Ushakova, Breus, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber   - Fricke

2002-06-08      Washington                Tchaikovsky                   Pique Dame                    Domingo, Leiferkus, Ushakova, Breus, Poretsky; Manistina, Ingalls, Mataeva, Rotz, Bindel, Weber   - Fricke

2002-06         Jaromerice nad Rokytnou                                     Concert                         Dvorsky, Urbanova - Stur

2002-06-25      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                   Kasrashvili, Kuznetsov, Erastova, Vedeneev, Grigoriev, Lomova, Zaichenko, Markelov, Manistina, Salnikov - Sorokin

2002-07-03      St. Petersburg                                                     Recital

2002-07-29      Oviedo                                                               Recital       

2002-08-21     Santander                        *                                  Recital                            Zabala (Piano)  *(Poulenc, Chausson, Tchaikovsky, Saint-Saens, Offenbach and 6 Russian popular songs)                      

2002-08-23      Cadaques                      *                                      Recital                           Zabala (piano)    *(Poulenc, Chausson, Tchaikovski, Offenbach, Saint-Saëns, russ. songs)

2002-09-06      El Escorial                                                           Recital

2002-09-19      St. Petersburg             Renato Mainardi             Antonio von Elba            Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-09-20      St. Petersburg             Renato Mainardi             Antonio von Elba           Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-09-24      Stuttgart                     Renato Mainardi             Antonio von Elba            Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2002-09-28      Izhevsk                                                              Recital

2002-10-01      St. Petersburg            *                                      Recital                             Chachava (piano)       *(Poulenc, Hahn, Weill, Zeller, Offenbach)

2002-10-04      Moscow                                                             Recital

2002-11-29      Fukuoka                                                             Recital

2002-12-15      Prague                                                                Recital

2002-12-26      Moscow         Mussorgsky                               Boris Godunov     Kuznetsov,  Martirosian, Segenyuk, Okolysheva, Lomonosov, Grigoriev, Ilin, Guzhov, Lomova, Kissyelev, Novak-Vedernikov

2002-12-28      Moscow         Mussorgsky                               Boris Godunov     Kazakov, Tarashenko, Verestnikov, Okolysheva, Lomomosov, Naumenko, Gubsky, Vedernikov, Evseeva, Durseneva, Novak-Vedernikov