Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Timeline of stage performances / recitals / concerts ...

 

1974                                                                                           

1974-01-08     Barcelona                    Saint-Saens                     Samson et Dalila       Py, Serra, MacFarland, Poulizac, Ruiz, Munoz, Rocher  - Andersson

1974-01-12      Barcelona                    Saint-Saens                     Samson et Dalila       Py, Serra, MacFarland, Poulizac, Ruiz, Munoz, Rocher  - Andersson

1974-01-14      Barcelona                    Saint-Saens                     Samson et Dalila       Py, Serra, MacFarland, Poulizac, Ruiz, Munoz, Rocher  - Andersson

1974-01-26      Moscow                     Bizet                              Carmen                       Atlantov, Sorokina , Grigoriev , Korolyov, Leonova, Kovalyova, Pashinsky, Mishutin,  Malchenko - Ermler

1974-02-16      Kalinin                                                              Recital                        Erokhin (piano)

1974-02-10     Moscow                    Prokofiev                       Semyon Kotko         Atlantov, Novosyolova, Reshetin, Eizen, Borisenko, Vishnevskaya, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov, Arkhipov, Sokolov, Vernigora,Vlasov - Mansurov

1974-02-14     Moscow                     Prokofiev                        War and Peace           Leonova,  Levko,  Kasrashvili, Korolyova, Tugarinova, Kibkalo, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Eizen, Pankov, Shkaptsov, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Vedernikov, Nartov, Baskov, Mityukova - Ermler

1974-02-25      Moscow                          *                               Recital                           Erokhin (piano) *(Glinka, Dargomyzhsky)

1974-02-28     Moscow                      Bizet                              Carmen                         Atlantov, Kasrashvili , Mazurok, Korolyov, Lebedeva, Kovalyova, Nartov, Sokolov, Pashinsky - Simonov

1974-03-03     Leningrad                                                             Recital

1974-03-05     Moscow                 Rimsky-Korsakov              The Tsar's Bride         Romanovsky, Bozhko, Grigoriev, Efimov, Morozov, Reshetin, Glazyrina, Mityukova, Andreyeva - Lazarev

1974-03-28     Moscow                  Tchaikovsky                     Pique Dame                Novosyelova, Grigorieva, Milashkina, Atlantov, Mazurok , Romanovsky, Yaroslavtsev, Efimov, Arkhipov, Pashinsky, Krasnaya, Bozhko, Baskov -Khaikin

1974-04-11    Moscow                     Bizet                              Carmen                         Piavko, Sorokina, Mazurok, Korolyov, Leonova, Kovalyova, Pashinsky, Mishutin, Maslov - Simonov

1974-04-15    Moscow                     Verdi                               Don Carlos                 Tugarinova, Kuznetsov, Nesterenko, Mazurok, Dimitrov, Deomidova, Baskov - Lazarev

1974-04-26      Sofia                         Verdi                               Aida

1974-05-02    Moscow                     Verdi                               Il Trovatore              Sotkilava, Lebedeva , Mazurok, Morozov, Baskov, Leonova, Korolyov - Mansurov

1974-05-07    Moscow                 Mussorgsky                      Boris Godunov         Piavko, Vedernikov, Korolyova, Sorokina, Grigorieva, Sokolov, Romanovsky, Nechipailo, Eizen, Vlasov, Nikitina, Grigoriev, Filippov, Laptev, Levi,n, Shkaptsov - Simonov

1974-05-14   Moscow                  Mussorgsky                     Boris Godunov         Raikov, Eizen, Glazyrina, Bozhko, Mityukova, Efimov, Bolshakov, Nechipailo, Morozov, Mishutin, Nikitina, Grigoriev, Filippov, Baskov, Rumyantsev, Shkaptsov - Ermler

1974-05-16   Minsk                     Bizet                                    Carmen                  Babiy - Kolomytseva

1974-05-23   Moscow                                                             Recital                     Erokhin (piano)

1974-06-10   Moscow                 Borodin                             Prince Igor               Grigoriev, Milashkina, Atlantov, Nesterenko, Eizen, Laptev, Shkaptsov, Mishutin, Lebedeva - Simonov

1974-06-19   Paris                       Prokofiev                       Ivan the Terrible          Temirkanov

1974-06-29   Moscow                  Bizet                                  Carmen                    Piavko, Krasnaya, Grigoriev, Korolyov, Leonova, Lebedeva, Nartov, Mishutin, Maslov - Mansurov   

1974-07-02   Smolensk                                                         Recital                      Erokhin (piano)

1974-09-04    Moscow                     Verdi                              Il Trovatore             Krumm, Miglau, Mazurok, Morozov, Baskov, Leonova, Korolyov - Mansurov                                

1974-09-06    Moscow                  Mussorgsy                       Boris Godunov        Andryushchenko, Ognivtsev, Korolyova, Bozhko, Borisenko, Sokolov, Romanovsky, Reshetin, Morozov, Mishutin, Grigorieva, Grigoriev, Filippov, Baskov, Levin, Frolov - Khaikin

1974-09-08    Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov        Raikov, Ghiaurov, Borisova, Miglau, Borisenko, Sokolov, Fedoseyev, Reshetin, Morozov, Vlasov, Grigorieva, Maslennikov, Filippov, Baskov, Rumyantsev, Shkaptsov - Khaikin

1974-09-10     Moscow                    Mussorgsky                  Khovanshchina        Ghiuselev, Morozov, Laptev, Fomina, Petrov, Dementiev, Grigoriev, Korolyov, Fedoseev, Efimov, Filippov, Shkaptsov - Khaikin

1974-09-14     Moscow                    Verdi                              Don Carlos              Andreyeva, Petrov, Vernigora, Mazurok, Frolov, Kadinskaya, Baskov - Lazarev

1974-10-06    Moscow                      Bizet                              Carmen                   Sotkilava, Sorokina, Grigoriev, Vernigora, Leonov, Kovalyova, Nartov, Mishutin, Maslov - Ermler

1974-11-01    Marseille                    Massenet                        Werther                   Vanzo, Cales, Claverie, Poulizac, Dresse, Cattin, Gregori, Mahiguian  - Giovaninetti

1974-11-03      Marseille                    Massenet                      Werther                   Vanzo, Cales, Claverie, Poulizac, Dresse, Cattin, Gregori, Mahiguian - Giovaninetti

1974-11-05      Marseille                    Massenet                      Werther                   Vanzo, Cales, Claverie, Poulizac, Dresse, Cattin, Gregori, Mahiguian -  Giovaninetti

1974-11-09      Marseille                    Massenet                     Werther                    Vanzo, Cales, Claverie, Poulizac, Dresse, Cattin, Gregori, Mahiguian -  Giovaninetti

1974-11-16     Moscow                     Bizet                              Carmen                    Sotkilava, Miglau, Valaitis, Vernigora, Kositsyna, Kovalyova, Nartov, Sokolov, Romanovsky -    Simonov

1974-11-19     Moscow                    Verdi                               Don Carlos               Tugarinova, Petrov, Vedernikov, Bolshakov, Frolov, Deomidova, Glafira, Baskov -Lazarev                                           

1974-11-23      Leningrad                 Bizet                              Carmen                     Atlantov, Kovalyeva, Volodos, Romanchak, Kaloshin, Lyubavina, Terentieva, Puchkov, Sokolov  - Dalgat

1974-11-26     Moscow                  Tchaikovsky                   Pique Dame              Novosyelova, Grigorieva, Fomina, Zarin, Mazurok, Grigoriev, Yaroslavtsev, Laptev, Arkhipov, Dementiev, Kovalyeva, Bozhko, Baskov - Khaikin

1974-11-29     Moscow                Rimsky-Korsakov       The Tsar's Bride           Maslov, Bozhko, Petrov, Efimov, Morozov, Reshetin, Korolyova, Borisenko, Andreyeva - Lazarev

1974-12-03     Moscow                     Verdi                                Aida                      Tatishvili, Piavko, Valaitis, Frolov, Filippov, Baskov, Kovalyova -  Simonov                                                               

1974-12-07     Moscow                   Tchaikovsky                 Pique Dame              Novosyelova, Grigorieva, Milashkina, Atlantov, Malchenko, Grigoriev, Yaroslavtsev, Sokolov, Mishutin, Dzhaparidze, Kovalyeva, Kadinskaya, Baskov - Khaikin                                           

1974-12-14     Moscow                  Bizet                                Carmen                    Sotkilava, Sorokina, Mazurok, Vernigor, Kositsyna, Kovalyova, Nartov, Sokolov, Romanovsky - Simonov                                               

1974-12-18     Moscow                  Prokofiev                       War and Peace           Leonova, Avdeyeva, Kasrashvili, Borisova, Tugarinova, Mazurok, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Eizen, Pankov, Ognivtsev Grigorieva, Kositsyna, Filippov, Vedernikov, Maslov, Laptev, Novosyolova - Ermler

1974-12-20     Moscow                             *                         Concert                      Grigoriev, Gavrilov, Morozov - Kitaenko   *(EO sings Bizet, Tchaikovsky)

1974-12-22     Moscow                  Prokofiev                    Semyon Kotko             Andryushchenko, Novosyolova,  Morozov, Eizen,  Borisenko, Fomina, Kasrashvili, Mazurok, Frolov, Arkhipov, Sokolov, Valaitis, ,     Efimov -  Mansurov 

1974-12-30      Barcelona                    Bizet                        Carmen                        Domingo , Diaz, Fleta, Poulizac, Serra, Cebrian, Manzaneda, Cava, Fondevila - Ethuin