Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Timeline of stage performances / recitals / concerts ...

1970                               

1970-01-03      Paris                           Mussorgsky              Boris Godunov   

1970-01-09      Paris                          Mussorgsky             Khovanshchina

1970-01-11      Paris                          Borodin                     Prince Igor                         (Matinee)

1970-01-11      Paris                                                            Concert  

1970-01-16      Paris                          Mussorgsky             Khovanshchina

1970-01-17      Paris                           Mussorgsky              Boris Godunov 

1970-01-19      Paris                          Mussorgsky             Khovanshchina

1970-01-21      Paris                          Mussorgsky             Khovanshchina

1970-01-22      Paris                                                           Concert

1970-01-23     Paris                                                           Concert

1970-01-24      Paris                          Tchaikovsky             Pique Dame           Levko, Milashkina, Andzhaparidze, Fedoseyev, Grigoriev, Sorokina, Lebedeva, Vlassov - Ermler

1970-02-01     Moscow                   Rimsky-Korsakov      The Tsar's Bride    Kiselyov, Oleynichenko, Arkhipov, Mishutin, Geleva, Vernigora, Glazyrina, Grigorieva, Andreyeva - Mansurov

1970-02-12     Moscow                   Rimsky-Korsakov      The Tsar's Bride    Dmitruk, Deomidova, Grigoriev, Sokolov, Frolov, Vedernikov, Glazyrina, Borisenko, Lebedeva - Mansurov

1970-02-27      Moscow                     *                                Recital                   Erokhin (piano)  *(Bach, Handel, Tchaikovsky, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Rubinstein, Beethoven, Mozart)

1970-03-15      Moscow                 Rimsky-Korsakov       The Tsar's Bride    Romanovsky, Firsova, Sokolov, Efimov, Geleva, Vernigora, Borisova, Mityukova, Smolenskaya - Mansurov

1970-03-28      Moscow                   *                                Recital                   Erokhin (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky)

1970-04-04      Moscow                     Prokofiev                  Semyon Kotko     Andyushchenko, Novoselova, Reshentin, Krivchenia,Borisenko, Vishnevskaya, Mazurok, Milashkina, Frolov,Arkhipov, Maslennikov, Valaitis- Mansurov

1970-04-13      Moscow                     Prokofiev                 Semyon Kotko     Andyushchenko, Novoselova, Reshentin, Krivchenia,Borisenko, Vishnevskaya, Mazurok, Milashkina, Frolov,Arkhipov, Maslennikov, Valaitis- Mansurov

1970-04-16      Moscow                    Mussorgsky             Boris Godunov       Ognivtsev, Andryushchenko, Korolyova, Sorokina, Mityukova, Efimov, Nechipailo, Valaitis, Eizen - Khaikin

1970-04-18      Moscow                     *                                Recital                   Erokhin (piano)  *(Bach, Handel,, Mozart, Tchaikovsky, Stravinsky, Rubinstein, Rimsky-Korsakov)

1970-04-22      Moscow                     Prokofiev                 Semyon Kotko     Andryushchenko, Novoselova, Reshentin, Krivchenia,Borisenko, Vishnevskaya, Mazurok, Milashkina, Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Valaitis- Mansurov

1970-05-08      Moscow                     Prokofiev                Semyon Kotko      Petrov, Borisova, Reshetin, Eizen, Borisenko, Lebedeva, Kasrashvili, Kibkalo , Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Valaitis, Vlasov - Mansurov

1970-05-14     Moscow                      Prokofiev                Semyon Kotko      Petrov, Borisova, Reshetin, Krivchenya, Mityukova, Lebedeva, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov, Korolyov, Sokolov, Vernigora, Vlasov -  Mansurov

1970-05-16     Moscow                    Mussorgsky             Boris Godunov      Petrov, Nechipailo, Borisova, Sorokina, Grigorieva, Laptev, Valaitis, Yaroslavtsev, Vedernikov, Zakharov, Novosyolova, Grigoriev, Shkaptsov, Baskov, Rumyantsev, Maslov - Simonov

1970-05-30      Moscow                           *                                  Recital                 Erokhin (piano)  *(Tchaikovsky, Stravinsky, Rimsky-Korsakov, de Falla, Saint-Saens, Donizetti, Verstovsky, Rubinstein, Bizet)

1970-07-25      Moscow                                                             Recital                     Intl. Tchaikovsky Competition

1970-08-18      Osaka                         Mussorgsky                   Boris Godunov        Vedemikov, Raikov, Yaroslavtsev; Miglau, Korolyova, Efimov, Fedoseyev, Eizen, Sakharov, Shkaptsov - Simonov

1970-08-23?    Osaka                         Tchaikovsky                   Pique Dame             Andryushchenko, Kiselyov, Fedoseyev, Levko, Tugarinova, Sokolov, Baskov, Miglau - Rozhdestvensky

1970-08-26      Osaka                          Borodin                       Prince Igor                 

1970-08-28     Tokyo                       Mussorgsky                 Boris Godunov            Raikov, Ognivtsev, Korolyova, Kasrashvili, Grigorieva, Efimov, Fedoseyev, Nechipailo, Eizen, Vlasov, Nikitina, Maslennikov, Zakharov - Simonov       

1970-08-30    Tokyo                        Mussorgsky                   Boris Godunov          Petrov, Borisova, Miglau, Grigorieva, Sokolov, Valaitis, Nechipailo, Eizen, Zakharov, Nikitina, Filippov, Maslennikov, Baskov - Simonov

1970-09-02    Tokyo                        Tchaikovsky                  Pique Dame            Avdeyeva, Borisova, Milashkina, Atlantov, Mazurok, Kiselyov, Yaroslavtsev, Sokolov, Zakharov, Dementiev, Lebedeva, Sorokina, Baskov - Rozhdestvensky

1970-09-03    Tokyo                        Tchaikovsky                  Pique Dame               Levko, Mityukova, Tugarinova, Andryushchenko, Fedoseyev, Kiselyov, Miglau, Lebedeva, Galkin - Rozhdestvensky

1970-09-05     Tokyo                          Borodin                       Prince Igor                 Krivchenya, Nechipailo, Tugarinova, Raikov, Laptev, Eizen, Lebedeva, Shkaptsov, Zakharov - Ermler

1970-09-27    Moscow                    Rimsky-Korsakov           The Tsar's Bride        Romanovsky, Firsova, Grigoriev, Mishutin, Frolov, Vedernikov, Novosyolova, Borisenko, Kositsyna - Mansurov           

1970-10-01    Moscow                    Prokofiev                        Semyon Kotko          Petrov, Borisova, Reshetin, Krivchenya, Borisenko, Vishnevskaya, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov, Arkhipov, Sokolov, Valaitis, Vlasov - Mansurov                    

1970-10-17    Moscow                      Verdi                                Aida                        Milashkina, Raikov, Anisimov, Vernigora, Frolov, Piavko, Lebedeva - Simonov

1970- 10-22   Moscow                       Tchaikovsky                Pique Dame              Kasrashvili, Levko, Borisova, Milashkina, Andzhaparidze, Mazurok, Romanovsky, Yaroslavtsev ,Sokolov, Arkhipov, Pashinsky, Kositsyna, Baskov - Khaikin   

1970-10-29   Moscow                        Prokofiev                     War and  Peace         Leonova, Avdeyeva, Vishnevskaya, Borisova, Lebedeva, Kibkalo, Grigoriev, Maslennikov, Efimov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Sorokina, Frolov, Reshetin, Bolshakov, Baskov, Mityukova - Rostropovich                                               

1970-11-01    Moscow                       Mussorgsky                    Boris Godunov    Ognivtsev, Sorokina, Borisova, Borisenko, Efimov, Fedoseyev,Yaroslavtsev, Petrov, Eizen,Vlasov, Girgorieva, Grigoriev, Filipov, Frolov - Simonov         

1970-11-03    Moscow                      Mussorgsky                     Boris Godunov       Andryushchenko, Nechipailo, Borisova, Kasrashvili, Mityukova, Efimov, Bolshakov, Yaroslavtsev, Eizen, Zakharov, Nikitina, Vlasov, Shkaptsov, Laptev, Levin, Frolov - Simonov                                                                                                                                                                              

1970-11-14      Barcelona                    *                               Vinas Competition          Finale            *(Handel, Beethoven, Saint-Saens, Donizetti)               

1970-11-16      Barcelona                    Concert                    Vinas Competition           Duma, Cononovici, Romano, Murray, Sotkilava, Tahara, van der Meer, Musetescu – Bottino

1970-11-27      Barcelona                    *                                      Recital                       Erokhin (piano)   * (Tchaikovsky, Rakhmaninov, Granados, Bizet )

1970-12-18      Moscow               Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride               Romanovsky, Efimov, Frolov, Glazyrina, Grigorieva, Andreyeva,Vedernikov, Bozhko, Sokolov, Grigorieva - Mansurov

1970-12-25    Moscow                   Mussorgsky                    Boris Godunov      Ognivtsev, Sorokina, Borisova, Borisenko, Efimov, Fedoseyev, Yaroslavtsev, Petrov, Eizen,Vlasov, Girgorieva, Grigoriev, Rumyantsev, Filipov, Frolov - Simonov

1970-12-30   Moscow                   Prokofiev                          Semyon Kotko       Andryushchenko, Novosyolova, Reshetin, Krivchenya, Borisenko, Vishnevskaya, Milashkina, Kibkalo, Frolov, Korolyov, Sokolov, Valaitis, Efimov - Mansurov

1971                                                                                           

1971-01-05      Moscow                     Prokofiev                        War and Peace             Vishnevskaya, Petrov , Sorokina, Borisova, Bolshakov, Reshetin, Leonova, Maslennikov, Mazurok, Eizen, Ognivtsev - Rostropovich

1971-01-07      Moscow                Mussorgsky                         Boris Godunov       Andryushchenko, Nechipailo, Korolyova, Bozhko, Grigorieva, Efimov, Fedoseyev, Yaroslavtsev, Geleva, Mishutin, Nikitina, Maslennikov, Filippov, Laptev, Levin, Shkaptsov - Simonov                                                                                           

1971-01-10     Moscow                 Rimsky-Korsakov               The Tsar's Bride            Makarov, Kadinskaya, Grigoriev, Sokolov, Morozov, Vernigora, Korolyova, Borisenko, Lebedeva - Mansurov

1971-01-13     Moscow                   Prokofiev                            War and Peace            Leonova, Borisenko, Kasrashvili, Borisova, Tugarinova, Fedoseyev, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Reshetin, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Filippov, Vedernikov, Nartov, Laptev, Novosyolova - Rostropovich

1971-01-19    Moscow                   Mussorgsky                          Khovanshchina       Reshetin, Krivchenya, Laptev, Miglau, Petrov, Grigorie, Valaitis, Korolyov, Fedoseyev, Vlasov, Filippov, Maslov - Khaikin

1971-01-23    Moscow                    Borodin                                Prince Igor               Kiselyov, Andreyevna, Noreika, Morozov, Frolov, Laptev, Yaroslavtsev, Mishutin, Lebedeva - Ermler

1971-02-04   Moscow                   Rimsky-Korsakov                 The Tsar's Bride      Kiselyov, Bozhko, Korolyov, Efimov, Morozov, Vernigora, Borisova, Belyanovskaya, Lebedeva - Mansurov  

1971-02-15   Moscow                       *                                       Recital                        Erokhin (piano) *(Bizet, de Falla, Granados, Nin, Obradors, Saint-Saens)

1971-02-16   Moscow                  Prokofiev                              War and  Peace           Leonova, Avdeyeva, Kasrashvili, Borisova, Andreyeva, Kibkalo, Petrov, Maslennikov, Efimov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna,  Frolov,  Vedernikov, Bolshakov, Laptev, Novosyolova -Rostropovich               

1971-02-19   Moscow                     Rachmaninov                     Recital                         Erokhin (piano)   

1971-02-21   Moscow                                                                 Recital                        Erokhin (piano)

1971-02-23   Moscow                   Prokofiev                               Semyon Kotko         Petrov, Novosyolova, Reshetin, Eizen, Borisenko, Sokolenko, Lebedeva, Kibkalo, Frolov, Arkhipov, Sokolov, Valaitis, Efimov - Mansurov

1971-03-07   Moscow                   Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride             Vishnevskaya, Kiselyov, Vedernikov, Korolyov, Efimov , Morozov, Borisova, Mityukova, Smolenskaya   - Mansurov

1971-03-09   Moscow                       Verdi                                    Aida                      Stoyanovich, Danilov, Kiselyov, Yaroslavtse, Frolov, Baskov, Lebedeva - Simonov

1971-03-13   Moscow                  Mussorgsky                         Khovanshchina         Ognivtsev Eizen, Andryushchenko, Miglau, Sokolov, Grigoriev, Kiselyov, Yaroslavtsev, Pashinsky, Laptev, Maslov, Shkaptsov - Khaikin

1971-03-30  Moscow                  Prokofiev                               War and Peace           Leonova, Avdeyeva, Kasrashvili, Borisova, Tugarinova, Fedoseyev, Grigoriev, Maslennikov, Efimov, Reshetin, Dzhaparidze,  Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Vedernikov, Nartov, Laptev, Novosyolova - Rostropovich

1971-04-04    Moscow                        Sviridov                             Recital                      Sviridov (piano)

1971-04-09   Moscow                  Prokofiev                                 Semyon Kotko       Andryushchenko, Borisova, Reshetin, Krivchenya, Borisenko, Sokolenko, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov , Arkhipov, Maslenniko, Vernigora, Vlasov - Mansurov

1971-04-12   Moscow                  Mussorgsky                            Boris Godunov       Petrov, Vedernikov, Korolyova, Miglau, Mityukova, Laptev, Bolshakov, Nechipailo, Eizen, Zakharov, Nikitina, Vlasov , Shkaptsov, Baskov, Levin, Maslov - Simonov

1971-04-14   Moscow                             *                                         Recital                   Erokhin (piano) * (Tchaikovsky)

1971-04-23   Moscow                   Prokofiev                                War and  Peace           Borisova, Mityukova, Vishnevskaya, Siniavskaya, Tugarinova, Mazurok, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Vedernikov, Kibkalo, Laptev, Novosyolova- Rostropovich

1971-04-27   Moscow                         Verdi                                       Aida                  Milashkina, Danilov, Nechipailo, Vernigora, Frolov, Baskov, Miglau - Simonov                                                 

1971-05-04    Moscow                     Prokofiev                            War and Peace        Kasrashvili, Kibkalo, Leonova, Eizen, Ognivtsev, Novosyolova, Lebedeva,  Petrov, Maslennikov, Dzhaparidze, Kositsyna, Reshetin,  Bolshakov, Arkhipov, Mityukova - Rozhdestvensky

1971-05-05   Moscow                       Mussorgsky                  Boris Godunov          Raikov, Vedernikov, Korolyova, Miglau, Borisenko, Sokolov, Fedoseyev, Yaroslavtsev, Eizen, Mishutin, Grigorieva, Grigoriev, Filippov, Baskov, Levin, Shkaptsov - Simonov

1971-05-07   Moscow                             *                                  Recital                   Erokhin (piano) * (Rakhmaninov) 
1971-05-10  Moscow                             *                                  Recital                   Erokhin (piano) * (Rakhmaninov) 

1971-05-13  Moscow                         Prokofiev                        Semyon Kotko       Andryushchenko, Novosyolova, Reshetin, Eizen, Mityukova, Sokolenko, Lebedeva, Mazurok, Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Vernigora, Vlasov - Mansurov   

1971-06-13  Moscow                         Rimsky-Korsakov           The Tsar's Bride     Grigoriev, Bozhko, Grigoriev, Efimov, Morozov, Korolyov, Korolyova, Grigorieva, Lebedeva - Mansurov         

1971-06-26  Moscow                         Prokofiev                         Semyon Kotko       Andryushchenko, Novosyolova, Morozov, Krivchenya, Mityukova, Sokolenko, Lebedeva, Mazurok, Frolov, Korolyov, Sokolov, Vernigora, Efimov - Mansurov   

1971-07-01  Moscow                      Rimsky-Korsakov             The Tsar's Bride      Grigoriev, Kadinskaya, Sokolov, Efimov, Frolov, Korolyov, Korolyova, Belyanovskaya, Andreyeva - Mansurov

1971-09-19      Budapest                     Mussorgsky               Boris Godunov                  Petrov, Ognivtsev, Kasrashvili, Korolyova, Sokolov, Reshetin - Simonov                      

1971-09-22      Budapest                    Tchaikovsky                   Pique Dame             Avdejeva, Borisova, Vishnevskaya, Atlantov, Kiselyov, Mazurok - Khaikin

1971-09-24       Budapest                    Prokofiev                        Semyon Kotko        Krivchenya, Andryushchenko, Kibkalo, Vishnevskaya, Reshetin, Kasrashvili, Borisenko - Mansurov

1971-09-26      Budapest                    Tchaikovsky                   Pique Dame             Avdejeva, Borisova, Vishnevskaya, Atlantov, Kiselyov, Mazurok - Khaikin

1971-09-29      Budapest                    Prokofiev                        Semyon Kotko         Krivchenya, Andryushchenko, Kibkalo, Vishnevskaya, Reshetin, Kasrashvili, Borisenko - Mansurov

1971-10-06      Vienna                        Tchaikovsky                   Pique Dame               Milashkina Atlantov, Mazurok, Avdeyeva, Kasrashvili, Kiselyov - Khaikin

1971-10-07      Vienna                        Prokofiev                        War and Peace           Kibkalo, Vishnevsakya, Petrov, Maslennikov, Vedernikov, Kiselyov - Rostropovich

1971-10-09      Vienna                        Mussorgsky                   Boris Godunov          Ognivtsev, Kasrashvili, Korolieva, Reshetin, Petrov, Sokolov – Simonov

1971-10-12      Vienna                        Prokofiev                        War and Peace           Mazurok, Kasrashvili, Siniavskaya, Petrov, Maslennikov, Vedernikov, Kibkalo - Rostropovich

1971-10-14      Vienna                        Prokofiev                        War and Peace           Fedosejev, Vishnevsakya, Petrov, Maslennikov, Vedernikov, Kibkalo - Rostropovich

1971-10-22      Barcelona                   *                                       Recital                      Erokhin (piano)   * (Tchaikovsky, Rakhmaninov, Granados, Bizet )

1971-10-25      Paris                           *                                        Recital                    Erokhin (piano)   * (Tchaikovsky, Rakhmaninov, Granados, Bizet )

1971-10-30     Moscow                   Rimsky-Korsakov            The Tsar's Bride       Kiselyov, Oleynichenko, Sokolov,  Mishutin, Morozov, Reshetin, Korolyova, Mityukova, Andreyeva - Mansurov                                                             

1971-11-19      Moscow                    Prokofiev                        Semyon Kotko         Krivchenya, Andryushchenko,  Vishnevskaya, Reshetin, Milashkina, Mazurok, Maslennikov, Borisenko – Mansurov

1971-11-20      Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov        Petrov, Ognivtsev, Korolyova,, Miglau, Mityukova, Fedoseyev  Nechipailo, Efimov, Vedernikov, Grigoriev, Reshetin - Simonov