Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 1962     

1962-08              Helsinki                                                    Contest                                                                                     

1962-12-22         Moscow                      *               Finale Glinka contest            * EO: Novikov, Glinka, Donizetti, Mussorgsky

1962-12-23         Moscow                                                 Concert                       Malyshev, Izotova, Lazko -Dimitriadi

1962-12-24         Moscow                       *                         Concert                      Laureates Glinka contest - Svetlanov     * EO: Donizetti, Novikov 

1962-12-31         Moscow                      *                          Concert                      Svetlanov          * EO: Novikov Cantata  “Нам нужен мир”  (EO still student!!) 

1963                                                                                           

1963-09-28      Leningrad                        *                          Recital                       Shenderovich (piano)     *(Rubinstein, Tchaikovsky, Mussorgsky, Grieg, Melartin, Brahms)

1963-11-24       Leningrad                       *                         Concert                       Shenderovich (piano)  * Tchaikovsky, Brahms, Grieg, Melartin 

1963-12-17      Moscow                       Mussorgsky             Boris Godunov      Ognivtsev, Klepatskaya, Miglau, Smirnova, Shulpin, Valaitis, Vedernikov, Gheleva, Timchenko, Andryushchenko - Naydenov (opera debut)    

1963-12-30?     Leningrad                                                         Recital                  Shenderovich (piano)

1964                                                                                           

1964-01-30      Moscow                     Mussorgsky                Boris Godunov     Nechipailo, Klepatskaya, Guselnikova, Smirnova, Shulpin, Valaitis, Vedernikov, Gheleva, Timchenko, Andryushchenko, Ktitorov, Levin - Naydenov

1964-03-12      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame       Andzhaparidze, Borisenko, Mazurok, Ushakov, Korneyeva, Yaroslavtsev, Klyagina, Prodeva, Mishutin, Sokolova - Naydenov

1964-03-17      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov     Ognivtsev, Andryushchenko, Korolyova, Sorokina, Smirnova, Shulpin, Romanovsky, Nechipailo, Eizen, Smolenskaya, Kremenetsky  -  Naydenov

1964-03-24      Leningrad                          *                                 Recital                Shenderovich  (piano)  *(Tchaikovsky, Rubinstein,  Handel)

1964-04-04      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov     Petrov, Baturin, Pakhomenko, Korolyova, Miglau, Smirnova, Zakharov,  Romanovsky, Gheleva, Smolenskaya, Timchenko, Ktitorov -  Naydenov

1964-04-12      Leningrad                        *                                 Concert                Shenderovich (piano) *(ЕО: Rubinstein, Novikov)

1964-04-29       Talinn                             *                                Concert                 *(EO: Schubert)

1964-05-11      Leningrad                        *                                    Recital                *Grieg, Salmanov, Prokofiev, Tchaikovsky, Mussorgsky

1964-06-23       Moscow                                                            Concert                   fountain scene w. Parkhomenko- Ermler 

1964-06-28       Moscow                         *                                 Concert                   Ermler *(EO: Bizet)

1964-06-30       Leningrad                       *                                Concert                   *(EO: Bizet)

1964-07-02      Moscow                     Tchaikovsky                Pique Dame              Andzhaparidze, Milashkina, Valaitis, Kisiliev, Levko, Arkhipova, Kiselyov, Reshetin, Miglau, Raikov, Dementiev  - Gusman

1964-07-04       Moscow                       *                                  Concert                   *(EO: Bizet, Novikov)

1964-09-29      Moscow                     Prokofiev                        War and Peace       Kibkalo, Vishnevskaya, Vedernikov, Lisitsian

1964-10-01      Moscow                     Prokofiev                        War and Peace      Mazurok, Milashkina, Leonova, Klepatskaya, Kositsyna, Grigoriev, Maslennikov, Avdeyeva, Shchegolkov, Vedernikov, Insarova, Vlasov, Lisitsian, Ktitorov - Rozhdestvensky

1964-10-03      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame         Andzhaparidze, Vishnevskaya, Levko, Valaitis, Ivanov, Leonova

1964-10-04      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame         Ivanovsky, Milashkina, Levko, Valaitis, Arkhipova, Maslennikov, Miglau, Reshetin, Kiselyov, Raikov - Simeonov

1964-10-28      Milano                        Tchaikovsky                   Pique Dame       Andzhaparidze, Vishnevskaya, Levko, Valaitis, Kiselyov, Arkhipova, Firsova, Maslennikov, Reshetin, Raikov, Miglau, Vlassov - Simeonov

1964-10-30      Milano                        Tchaikovsky                   Pique Dame        Andzhaparidze, Vishnevskaya, Levko, Valaitis, Kiselyov, Arkhipova, Firsova, Maslennikov, Reshetin, Raikov, Miglau, Vlassov - Simeonov

1964-11-08      Milano                        Tchaikovsky                   Pique Dame        Andzhaparidze, Milashkina, Levko, Lisitsian, Kiselyov, Arkhipova, Firsova, Maslennikov, Reshetin, Raikov, Miglau, Vlassov - Simeonov

1964-11-10      Milano                        Prokofiev                        War and Peace     Vishnevskaya, Avdeyeva, Leonova, Kibkalo, Vlassov, Reshetin, Lisitsan, Miglau, Maslennikov, Pankov, Mishutin, Tugarinova- Rozhdestvensky

1964-11-13      Firenze                                                             Concert                 Kondratyuk, Kovalyeva, Atlantov, Lisitsian - Viktorov (piano)

1964-11-15      Milano                        Tchaikovsky                   Pique Dame         Andzhaparidze, Milashkina, Levko, Mazurok, Kiselyov, Arkhipova, Firsova, Sokolov, Reshetin, Raikov, Miglau, Vlassov - Simeonov 

1964-11-17      Milano                        Prokofiev                        War and Peace      Milashkina, Leonova, Kibkalo, Klepatskaya, Reshetin, Maslennikov, Grigoriev, Pankov, Vlassov, Vedernikov, Tugarinova - Rozhdestvensky

1964-11-18     Rome                                                                  Concert                 Solovyanenko - Brikker (piano)

1964-12-19     Moscow                      Prokofiev                       War and Peace        Levko, Mityukova, Milashkina, Isakova, Kositsyna, Kibkalo, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Reshetin, Pankov, Ushakov, Insarova, Miglau, Ktitorov, Vedernikov, Lisitsian, Laptev, Korneyeva - Rozhdestvensky

1964-12-27     Moscow                      Tchaikovsky                   Pique Dame         Sokolov, Levko, Klepatskaya, Milashkina, Andzhaparidze, Lisitsian, Kiselyov, Yaroslavtsev, Vlasov, Dementiev, Kositsyna, Firsova, Raikov - Khaikin

1964-12-28     Moscow                        *                                      Concert              Reentovich    *EO: Saint-Saens, Verdi

 1965                       

1965-01-02     Moscow                       Mussorgsky                    Boris Godunov   Petrov, Ivanovsky, Miglau, Ivanov, Klepatskaya, Nikitina, Valaitis, Mityukova, Geleva, Reshetin, Gorbunov - Svetlanov

1965-01-04     Moscow                       Prokofiev                       War and Peace    Kibkalo, Vishnevskaya, Arkhipova, Petrov, Levko, Klepatskaya, Kositsyna, Maslennikov, Ushakov, Eizen, Korneyeva, Lisitsan - Rozhdedestvensky

1965-01-06     Moscow                       *                                      Concert              Laptev - Bricker (piano)       *EO: Bizet, Saint-Saens, Verdi

1965-01-10      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame        Andzhaparidze, Milashkina, Mazurok, Arkhipova, Yaroslavtsev, Maslennikov, Firsova, Kositsyna, Raikov, Kiselyov - Khaikin

1965-01-11     Moscow                      Tchaikovsky                   Concert                 Violin ensemble

1965-01-18      Minsk                                                                 Concert

1965-01-26     Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame              Andzhaparidze, Tugarinova, Valaitis, Romanovsky, Klepatskaya, Babak, Yaroslavtsev, Sokolov, Kositsyna, Miglau  - Khaikin

1965-01-27     Leningrad                   *                                      Concert                    Vedernikov, Klepatskaya, Raikov, Tugarinova, Mazurok - Bricker (piano)

1965-02-01     Leningrad                   *                                      Concert                    Vedernikov, Klepatskaya, Raikov, Tugarinova, Mazurok - Bricker (piano)

1965-02-09     Moscow                  Mussorgsky                     Boris Godunov         Petrov, Ivanovsky, Korolyova, Sorokina, Mityukova, Valaitis, Nechipailo, Eizen, Zakharov, Babak, Gorbunov, Ivanov - Svetlanov

1965-03-08     Leningrad                     *                                      Recital                            Shenderovich (piano) *(Tchaikovsky, Rakhmaninov, Verdi, Bizet, de Falla)     

1965-03-14      Moscow                     Tchaikovsky                     Pique Dame            Ivanovsky, Tkachenko, Kibkalo, Korneyeva, Dementiev, Mishutin, Miglau, Sorokina, Yaroslavtsev, Kiselyov, Verbitskaya - Khaikin

1965-03-18     Moscow                       Prokofiev                        War and Peace         Arkhipova, Avdeyeva, Milashkina, Korolyova, Smolenskaya, Mazurok, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Reshetin, Sinyavskaya, Vedernikov, Pankov, Ktitorov, Babak - Rozhdestvensky

1965-03-21      Moscow                        *                                   Concert                          Reentovich

1965-03-22      Moscow                        *                                   Concert                          Reentovich

1965-04-13     Moscow                     Tchaikovsky                     Pique Dame              Leonova, Korneyeva, Milashkina, Laptev, Kibkalo, Romanovsky, Yaroslavtsev, Sokolov, Kositsyna, Sorokina, Raikov - Khaikin

1965-05           Moscow                    Tchaikovsky 125yrs        Concert                              EO sings Orleanskaya Deva    

1965-05-11     Moscow                     Tchaikovsky                     Pique Dame              Verbitskaya, Babak, Milashkina, Andzhaparidze, Mazurok, Romanovsky, Yaroslavtsev, Galkin, Kositsyna, Zvyosdina,  - Khaikin                

1965-05-19     Moscow                     Verdi                               Aida                            Andzhaparidze, Heine-Vagnere, Kiselyov, Shchegolkov, Reshetin, Raikov, Miglau - Dimitriadi

1965-05-26      Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov V., Petrov  I., Korolyova, Sorokina, Mityukova, Zakharov, Romanovsky, Nechipailo, Lokshin, Babak, Grigoriev, Ivanov, Gorbunov, Filippov - Khaikin

1965-06-04     Moscow                     Tchaikovsky                     Pique Dame             Leonova, Babak, Milashkina, Laptev, Kibkalo, Romanovsky, Yaroslavtsev, Zvyozdina, Galkin, Kositsyna, Vlasov - Khaikin

1965-07-06    Moscow                     Verdi                                Aida                            Tugarinova, Andzhaparidze, Lisitsian, Vedernikov

1965-09-28    Moscow                     Verdi                               Aida                             Vishnevskaya, Andryushchenko, Lisitsian, Vedernikov, Filippov, Raikov, Miglau - Dimitriadi

1965-10-09     Moscow                  Mussorgsky                     Boris Godunov            Ognivtsev, Ivanovsky, Mityukova, Zakharov, Gorbunov, Geleva, Nechipailo, Romanovsky, Mishutin, Babak, Sorokina, Klepatskaya, Ivanov, Ktitorov - Rozhdestvensky

1965-10-28     Moscow                     Britten            A Midsummer Night's Dream      Oleynichenko, Sheromsky, Ognivtsev, Nikitina, Sokolov, Kibkalo, Leonova, Miglau, Pankov, Maslov, Vlasov, Lokshin, - Rozhdestvensky

1965-11-01     Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov             Ognivtsev, Ivanov, Klepatskaya

1965-11-16    Moscow                     Britten            A Midsummer Night's Dream       Kadinskaya, Sheromsky, Eizen, Nikitina, Sokolov, Kibkalo, Leonova, Miglau, Pankov, Maslov, Vlasov, Lokshin, - Rozhdestvensky

1965-11-27    Moscow                    Mussorgsky                     Boris Godunov              Miglau, Mityukova, Reshetin, Mazurok, Zakharov, Vlasov, Babak, Korolyova, Hines, Ivanovsky, Ivanov, Ktitorov, Grigoriev, Petrov - Rozhdestvensky

1965-12-07    Moscow                   Prokofiev                          War and Peace              Vedernikov, Lisitsian, Sinyavskaya, Pankov, Eizen, Vlasov, Sokolov, Parkhomenko, Kibkalo, Smolenskaya, Korolyova, Milashkina, Levko, Mityukova - Rozhdestvensky

1965-12-28    Moscow                   Tchaikovsky                     Pique Dame                Arkhipova, Babak, Milashkina, Andzhaparidze, Valaitis, Romanovsky, Yaroslavtsev, Sokolov, Baskov, Pashinsky, Kositsyna, Maslennikova, Mishutin- Khaikin            

1966                                      

1966-01-07      Moscow                    Tchaikovsky                   Pique Dame                 Ivanovsky, Vishnevskaya, Kibkalo, Levko, Babak, Yaroslavtsev, Sokolov, Lebedeva, Lebedeva, Mishutin, Pashinsky, Romanovsky - Khaikin

1966-01-14      Moscow                    Verdi                               Aida                             Tugarinova, Andzhaparidze, Lisitsian, Lebedeva, Vedernikov, Korolyov, Piavko - Dimitriadi

1966-01-18      Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov            Andryushchenko, Korolyova, Kositsyna, Mityukova, Valaitis, Nechipailo, Eizen, Vlasov, Smolenskaya, Maslennikov, Filippov, Ivanov, Ognivtsev – Khaikin

1966-01-27     Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame                 Laptev, Vishnevskaya, Valaitis, Kiselyov, Babak, Smolenskaya, Valaitis, Kiselyov, Yaroslavtsev, Zakharov, Baskov, Pashinsky, Kositsyna, Firsova, Mishutin- Khaikin

1966-02-07    Leningrad                     *                                     Recital                         Erokhin (piano)   *Rakhmaninov, Cesti, Pergolesi, Marcello, Rossini, Verdi

1966-02-15     Moscow                     Verdi                              Aida                             Milashkina, Andzhaparidze, Kiselyov, Vedernikov, Korolyov, Piavko, Lebedeva – Dimitriadi

1966-11-30    Moscow                      Verdi                              Aida                            Tugarinova, Andzhaparidze, Nechipailo, Vedernikov, Korolyov, Baskov, Miglau - Dimitriadi

1966-12-06    Moscow                      Verdi                              Aida                            Milashkina, Andzhaparidze, Kiselyov, Vedernikov, Korolyov, Piavko, Lebedeva - Dimitriadi

1967         

1967-01-03       Moscow                    Mussorgsky                Boris Godunov           Andryushchenko, Petrov, Sinyavskaya, Sorokina, Borisova, Sokolov, Romanovsky, Nechipailo, Eizen, Zakharov, Nikitina, Vlasov, Ktitorov, Laptev, Ivanov, Maslov – Rozhdestvensky

1967-01-05      Moscow                      *                                    Concert                      Final concert of the Russian Winter Arts Festival - Kremlin Palace – Dimitriadi *Joanna's Aria (Maid of Orleans) + Tchaikovsky' "Does the Day Reign"

1967-01-28      Moscow                     Blanter                            Recital                       Silantyev

1967-02-08     Moscow                      Tchaikovsky                   Pique Dame             Levko, Tugarinova, Andzhaparidze, Babak,  Mazurok, Romanovsky, Yaroslavtsev, Efimov, Vlasov , Pashinsky, Kositsyna, Kadinskaya - Khaikin

1967-03-07      Moscow                    *                                      Concert                      *EO: Novikov                                                                             

1967-03-29      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar’s Bride         Sorokina, Kiselyov, Timchenko, Zakharov, Geleva Korolyov, Klepatskaya, Novosyolova - Dimitriadi

1967-04-10      Moscow                    Puccini                           Tosca                          Milashkina, Andzhaparidze, Klyonov, Yaroslavtsev, Pankov, Sokolov, Korolyov – Svetlanov (EO as shepherd - special guest???  fake?)

1967-05-03      Moscow                                                             Recital

1967-06-13      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov           Ghiaurov, Sinyavskaya, Andryushchenko, Miglau,   Babak, Vedernikov, Nechipailo, Levko, Maslennikov, Ktitorov, Vlasov – Rozhdestvensky

1967-06-25      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride        Grigoriev, Korolyova, Zakharov,  Geleva, Vedernikov, Firsova, Novosyolova,  Sokolova , Kiselyov - Dimitriadi

1967-08-10      Montreal                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Ognivtsev, Eizen, Mazurok – Khaikin

1967-08-12      Montreal                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Ognivtsev, Eizen, Mazurok – Khaikin

1967-08-19      Montreal                    Tchaikovsky                   Pique Dame                Andzhaparidze, Vishnevskaya,  Mazurok,  Arkhipova , Kiselyov, Levko, Sorokina- Khaikin

1967-08-20      Mont Orford                                                     Concert                       Victorov (piano)

1967-08-23      Montreal                    Tchaikovsky                   Pique Dame                Andzhaparidze, Vishnevskaya,  Mazurok,  Arkhipova , Kiselyov, Levko, Sorokina- Khaikin

1967-08-24      Montreal                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Ognivtsev, Eizen, Mazurok, Andryushchenko - Khaikin

1967-08-27      Montreal                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Ognivtsev, Eizen, Mazurok, Andryushchenko - Khaikin

1967-08-29      Montreal                    Tchaikovsky                   Pique Dame                Andzhaparidze, Vishnevskaya,  Mazurok,  Arkhipova , Kiselyov, Levko, Sorokina- Khaikin

1967-09-21     Moscow                      Verdi                               Aida                           Milashkina, Tretyak, Korolyov, Valaitis, Parkhomenko,  Miglau, Yaroslavtsev - Dimitriadi

1967-10-06     Kiev                            *                                     Concert                        Svetlanov  (EO: Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov)

1967-10-11     Kiev                            *                                     Concert                        Kovalyeva (EO: Tchaikovsky, Rakhmaninov, Verdi, Saint-Saens)

1967-10-15     Kiev                            *                                     Concert                        (EO: Verdi)

1967-11-15     Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov            Andryushchenko, Vedernikov, Krivchenya,  Korolyova, Sorokina,  Borisova, Sokolov, Ktitorov, Mishutin, Valaitis, Nechipailo, Mazurok -Rozhdestvensky

1967-11-19    Riga                                                                    Concert                        Reentovich

1967-11-20    Riga                                                                    Concert                        Reentovich

1967-11-30     Moscow                   Verdi                               Aida                             Vishnevskaya,  Andzhaparidze,  Valaitis,  Yaroslavtsev, Filippov,  Parkhomenko,  Miglau - Dimitriadi

1967-12-11    Moscow                                                           Concert