Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

1979                                                                                           

1979-01-04      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Raimondi, Lamberti, Bruson, Zampieri, Salminen, Roni, Manganotti, Savastano, Zanlari - Abbado

1979-01-07      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Raimondi, Lamberti, Nucci, Freni, Salminen, Roni, Manganotti, de Palma, Caldara - Abbbado

1979-01-11      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Raimondi, Carreras, Bruson, Zampieri, Roni, Foiani, Meliciani, de Palma, Zanlari - Abbado

1979-01-13      Cremona                     Verdi                               Requiem                         Freni, Luchetti, Ghiaurov - Abbado

1979-01-14      Como                          Verdi                               Requiem                         Freni, Luchetti, Ghiaurov - Abbado

1979-01-17      Moscow                     Verdi                              Il Trovatore                     Dedik,  Miglau,  Romanovsky, Suleymanov, Mishutin,  Novosyolova, Nizienko -  Ermler                                 

1979-01-28      Moscow                    Mussorgsky                   Khovanshchina              Vedernikov, Eizen, Piavko, Sorokina, Sokolov, Verestnikov, Romanovsky, Yaroslavtsev, Fedoseev, Vlasov, Filippov - Simonov

1979-01-31      Moscow                    Mussorgsky                   Khovanshchina              Vedernikov, Eizen, Piavko, Miglau, Raikov, Verestnikov, Romanovsky, Yaroslavtsev, Morozov- Simonov

1979-02-14      Moscow                    Tchaikovsky                  Pique Dame                 Teryushnova, Kotova,  Milashkina,  Piavko,  Malchenko, Romanovsky,  Korolyov, Mishutin, Vlasov,  Pashinsky,  Kozyreva, Zhurina, Shapin -   Lazarev

1979-02-18     Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov            Piavko, Vedernikov,  Korolyova,  Miglau,  Novosyolova,  Sokolov,  Malchenko, Yaroslavtsev,  Shkaptsov, Mishutin, Nikitina  -   Lazarev 

1979-03-04      New York                                                          Marathon                        Meier, Hines, Kubiak, Morris, Berini, Milnes, Boyagian, Michell, Kollo, Gonzales, Ewing, Kasrahvili, Peters, Scotto

1979-03-12      New York                   Bellini                             Norma                             Galvany, Cossutta, Plishka, Carpenter, Coss - Maag

1979-03-17      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Plishka, Carpenter, Coss - Maag

1979-03-22      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Plishka, Carpenter, Coss - Maag

1979-03-28      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Plishka, Carpenter, Coss - Maag

1979-03-31      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Macurdy, Carpenter, Coss - Maag

1979-04-05      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Macurdy, Carpenter, Coss - Maag

1979-04-09      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Macurdy, Carpenter, Coss - Maag

1979-04-13      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Macurdy, Carpenter, Coss - Maag    

1979-04-25      Budapest                     Bizet                              Carmen                            Leblanc, Leiferkus., Andor - Medveczky

1979-04-29      Budapest                    Verdi                               Aida                                Horváth E., Simándy - Nagy

1979-??            Budapest                                                          Recital

1979-05-04      Moscow                      *                                      Recital                           Chachava (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Puccini, Mascagni, Sviridov)

1979-05-09      Moscow                 Tchaikovsky                       Pique Dame           Borisova,  Gaponova, Milashkina, Piavko, Mazurok,  Romanovsky, Yaroslavtsev, Sokolov, Baskov, Pashinsky, Kozyreva, Kadinskaya, Shapin - Lazarev

1979-05-15      Moscow                 Mussorgsky                   Boris Godunov        Lomonosov, Ognivtsev, Korolyova ,Kovalyova, Grigorieva, Sokolov, Mazurok, Yaroslavtsev, Morozov, Mishutin, Nikitina, Korolyov, Filippov , Baskov,  Roslyakov, Nizienko - Simonov

1979-05-21      Prague                          *                                      Recital                           Chachava (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Handel)

1979-05-23      Vienna                        Bizet                               Carmen                            Atlantov, Mazurok, de Groote, Gall, Rydl, Weber, Doig, Wolfrum – Gomez Martinez  

1979-05-26      Prague                         Bizet                               Carmen                           King, Sukis, Mazurok , Sormova, Denygrova, Koci, Hampel, Horacek, Jedlicka - Tichy

1979-05-29      Moscow                 Rimsky-Korsakov                The Tsar's Bride          Maslov, Rudenko, Grigoriev, Sokolov,  Statnik, Vedernikov, Korolyeva, Kotova, Tugarinova - Lazarev  

1979-05-30      Moscow                 Rimsky-Korsakov                The Tsar's Bride          Zhurina, Grigoriev, Shapin,  Mishutin, Morozov, Arkhipov, Glazyrina, Boldyreva, Andreyeva - Lazarev  

1979-06           Moscow          Glinka    175th Birthday            Gala                               Sinyavskaya, Morozov, Pletneva, Kovalyeva, Nesterenko, Bieshu - Simonov            

1979-06            Moscow                    Verdi                               Aida                               Filippov                 

1979-06-09      London                       Prokofiev                        Alexander Nevsky          Berman - Abbado

1979-06-10      London                       Prokofiev                        Alexander Nevsky          Berman - Abbado

1979-06-21      Tbilisi                           *                                        Recital                        Chachava (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1979-06-23      Tbilisi                         Verdi                                 Aida                               Amiranashvili, Anguladze - Paliashvili 

1979-06-29      Milano                       Verdi                   Gala  for Casa del Riposo           Domingo, Ricciarelli, Pavarotti, Nucci, Cappuccilli, Freni, Luchetti, Foiani, Corubas, Nesterenko - Abbado

1979-08-08      Salzburg                      *                                       Recital                          Chachava (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1979-09-01      Moscow                     Rimsky-Korsakov          Sadko                  Milashkina, Grigorieva, Atlantov, Mazurok, Sokolov, Baskov, Grigoriev, Ognivtsev, Morozov, Yaroslavtsev, Sotkilava, Mishutin, Shkaptsov - SimonovZhurina

1979-09-03      Brussels                      Verdi                               Requiem                         Ricciarelli, Savastano, van Dam - Abbado

1979-09-13      Moscow                     Rimsky-Korsakov          Sadko                              Miglau, Kotova, Shcherbakov, Mazurok, Sotkilava, Baskov, Romanovsky, Ognivtsev, Morozov, Gluboky - Simonov               

1979-09-27      Moscow                     Bizet                               Carmen                           Piavko, Sergienko, Grigoriev, Korolyov, Tugarinova, Larionova, Nartov, Mishutin, Malchenko - Mansurov

1979-10-01      Moscow                                                             Concert                           Chachava(piano)

1979-10-04     Moscow                        Bizet                               Carmen                         Sergienko, Atlantov, Mazurok, Korolyov, Tugarinova, Zhiurina, Morozov, Sokolov, Pashinsky - Ermler

1979-10-13     Moscow                   Rimsky-Korsakov            The Tsar's Bride                Grigoriev, Rudenko,  Grigoriev A., Sokolov, Morozov , Arkhipov, Glazyrina, Kotova, Tugarinova - Lazarev

1979-10-15      Moscow                         *                                   Recital                           Chachava (piano)     *(Schumann, Prokofiev, Mussorgsky, de Falla, Glinka, Sviridov)

1979-10-22      Paris                                                                   Recital

1979-10-24      Cologne                         *                                     Gala                               Kraus, Cappuccilli, Sass - Santi     *(Verdi, Massenet, Giordano, Leoncavallo, Donizetti, Ponchielli)

1979-10-18    Moscow                   Mussorgsky                    Boris Godunov            Raikov, Eizen, Korolyova, Lebedeva, Novosyolova, Sokolov, Mazurok, Vedernikov,Morozov, Mishutin, Nikitina, Korolyov, Filippov, Baskov, Roslyakov, Nizienko – Lazarev

1979-11-01      Moscow                   Mussorgsky                   Khovanshchina                 Vedernikov, Morozov, Popov, Sorokina, Maslennikov, Dzhaparidze,Selesnev, Korolyov, Malchenko, Arkhipov, Filippov, Nizienko - Simonov                                             

1979-11-03      Moscow                   Mussorgsky                   Khovanshchina                 Vedernikov, Eizen, Popov, Fomina, Maslennikov, Verestnikov,Selesnev,Suleymanov, Malchenko, Arkhipov, Storozhev, Gluboky - Simonov               

1979-11-20     Prague                                                                 Gala

1979-11-26     Bratislava                     *                                   Recital                                Chachava (piano)  *de Falla, Prokofiev, Rakhmaninov, Cilea, Mascagni, Puccini

1979-11-29      Moscow                   Tchaikovsky                   Pique Dame                      Erastova, Gaponova, Kasrashvili, Maslennikov, Morozov, Grigoriev, Arkhipov, Sokolov, Vlasov, Dzhaparidze, Yurchenko, Vasilyeva, Shapin - Simonov                  

1979-12-03      Moscow                    *                                      Recital                              Chachava (piano)  *(Massenet, de Falla, Prokofiev, Rakhmaninov, Glinka, Mascagni, Zeller, Sviridov)

1979-12-07       Minsk                      Mascagni                        Cavalleria Rusticana

1979-12-13      Munich                       Verdi                               Aida                                 Bosabalian, Cossutta, Lloyd, Carroli, Hillebrand, Sonnenschein, Orth  - Molinari-Pradelli

1979-12-17      Minsk                       Mascagni                         Cavalleria Rusticana         Ivanovsky - Voshchak

1979-12-22      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera       Milashkina, Andzhaparidze, Mazurok, Surina - Zhiuraitis

1979-12-24      Moscow                     Rossini                            Petite messe solenelle     Kasrashvili, Sotkilava, Nesterenko - Chachava

1979-12-26      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera       Milashkina, Sotkilava, Mazurok, Surina,  Verestnikov, Vernigora, Suleymanov , Baskov, Pashinski- Zhiuraitis

1979-12-27      Moscow                     Rossini                            Petite messe solenelle     Kasrashvili, Sotkilava, Nesterenko; Chachava Minin

1979-12-30      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                     Erastova, Milashkina, Kotova, Shcherbakov, Mazurok, Grigoriev, Vasilyeva, Sokolov, Miglau, Yaroslavtsev, Shapin, Dzhaparidze - Simonov