Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

1999                                                                                           

1999-01-03      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar’s Bride                Verestnikov, Bikulova, Kulko, Biktimirov, Korotky, Segenyuk, Udalova, Gluboky - Chistyakov

1999-01-15      St. Petersburg            Prokofiev                     The Gambler        Kazarnovskaya, Galusin, Aleksashkin, Gaseev, Tarasova,Vikhrov, Khramtsov, Laptev, Karasev, Zhivopistsev, Bezubenkov, Kondina, Mirtova, Shvetsova, Sokolova, Kalunnikova, et al. – Gergiev           

1999-01-20      St. Petersburg                   *                                  Recital                            Golubyeva (piano) *(Handel,Beethoven, Mozart, Cherubini,Pergolesi, Bellini, Donizetti, Schubert)

1999-01-23     St. Petersburg                                                       Recital

1999-01-26      Lecce                          Cilea                                Adriana Lecouvreur        Ricciarelli, Dvorsky, Gagliardo, Barbarini, Lufi, di Buri, Scogna  - Bonynge

1999-01-28      Lecce                          Cilea                                Adriana Lecouvreur        Ricciarelli, Dvorsky, Gagliardo, Barbarini, Lufi, di Buri, Scogna   - Bonynge

1999-01-30      Lecce                          Cilea                                Adriana Lecouvreur        Ricciarelli, Dvorsky, Gagliardo, Barbarini, Lufi, di Buri, Scogna   - Bonynge

1999-02-08      St. Petersburg                Rakhmaninov                Recital                     Chachava (piano)

1999-02-12      Moscow                                                             Recital

1999-02-15      Tbilisi                                                                 Recital

1999-02-19      Moscow                                                             Recital

1999-02-23      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                     Tarashchenko, Kasrashvili, Redkin , Murzaev, Korzhavina, Lomova - Chistyakov

1999-02-24      Ryazan                                                               Recital

1999-03-01      Moscow                     Sviridov                          Recital

1999-03           St. Petersburg                                                     Recital

1999-03-20      Kiev                                                                   Recital

1999-03-22      St. Petersburg          Dargomyzhsky           Recital                                 Chachava (piano)

1999-04-05      Moscow                                                             Recital

1999-04-07      Vladikavkaz                                                       Recital

1999-04-20      Donezk                                                              Recital

1999-04-21      St. Petersburg                                                     Recital

1999-04-23      Moscow                                                             Recital

1999-04-27      St. Petersburg          *                                         Recital                                 Gergiev  * (French and Italian arias)

1999-05-09      Barcelona                 Verdi                                 Luisa Miller                            Esperian, Chernov, Yurisich, Shicoff, Gorny, Alberdi, Lluch - Chaslin
                            
1999-05-13     Barcelona                  Verdi                                 Luisa Miller                            Esperian, Chernov, Yurisich, Shicoff, Gorny, Alberdi, Lluch – Chaslin

1999-05-17      Moscow                                                             Recital

1999-05-27      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov

1999-06-05      Mikhaylovskoye                                               Recital

1999-06-08      Moscow                                                             Smirnov Gala

1999-06-17      Moscow                                                             60 Years Gala                     Kasrashvili, Zapater, Maisuradse, Sotkilava, Chachava - Sorokin

1999-06-22      St. Petersburg             Tchaikovsky                   Pique Dame                        Gorchakova, Galuzin, Gerello,Putilin, Nikitin Lyubavin, Bulychova, Shivopistsev, Bezubenkov, Kazianenko - Gergiev

1999-07-13      Ekaterinburg                                                       Recital

1999-07           Vitebsk                                                               Recital

1999-08-03      London                       Mussorgsky                   Boris Godunov                Matorin, Vedeneyev, Kurdryashov, Naumenko, Kiselyov, Tarashchenko, Lomova, Dolyenko, Arkhipov - Ermler

1999-08-06      London                       Mussorgsky                   Boris Godunov                Matorin, Vedeneyev, Kurdryashov, Naumenko, Kiselyov, Tarashchenko, Lomova, Dolyenko, Arkhipov - Ermler

1999-08-07      Kostomuksha                                                     Recital                             Gergieva (piano)

1999-08-08      Kostomuksha                                                     Gala

1999-08-15      Vila Real                      *                                     Recital                            Prilipko (piamo)       *(Tchaikovsky, Massenet, Saint-Saens, Bizet, Weill, Offenbach)

1999-09-03      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera         Kasrashvili, Pustovaya, Sotkilava, Mazurok, Gluboky, Naumenko, Tarasov - Stepanov

1999-09-25      Novosibirsk                                                       Recital

1999-10-16      Japan                                                                  Recital

1999                 St. Petersburg             *                                      Recital                                Gorchakova – Gergiev                  * ( Tchaikovsky, Verdi,  Massenet, Bizet,)

1999-12-28      St. Petersburg             Renato Mainardi             Antonio von Elba   Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

1999-12-29      St. Petersburg             Renato Mainardi             Antonio von Elba    Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

1999-12-30      St. Petersburg             Renato Mainardi             Antonio von Elba     Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000                                                                                           

2000-01           Japan                          Tchaikovsky                   Pique Dame

2000-02-18      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                   Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matirossian - Bertini

2000-02-23      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                   Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matirossian - Bertini

2000-02-27      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                  Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matirossian - Bertini

2000-03-01      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                   Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matirossian - Bertini

2000-03-04      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                   Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matirossian - Bertini

2000-03-08      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                   Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matirossian - Bertini

2000-03-10      London                         *                                      Recital                                *( Rachmaninov, Tchaikovsky, Weill, Obradors, Arie Antiche)

2000-03-11      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                    Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matirossian - Bertini

2000-03-13      Moscow                     Renato Mainardi             Antonio von Elba       Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-03           St. Petersburg             Renato Mainardi             Antonio von Elba        Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-03-20      Kiev                                                                   Recital

2000-03-30      Kiev                            Renato Mainardi             Antonio von Elba    Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-03-31      Kiev                            Renato Mainardi             Antonio von Elba     Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-04-21      St. Petersburg                   *                                 Recital                     Chachava (piano)  * (Wolf, Brahms,  Poulenc, Satie, Strauss, Weill, Massenet, Zeller, Sichinski)

2000-04-23      St. Petersburg                   *                                 Recital                     Chachava (piano)  * (Wolf, Brahms,  Poulenc, Satie, Strauss, Weill, Massenet, Zeller, Sichinski)

2000-04-25       St. Petersburg              Renato Mainardi             Antonio von Elba     Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-04-27      Budapest                    Verdi                               Requiem                                   Theodoridu, Kiss, Fokanov - Vasary

2000-04-29      Budapest                    Verdi                               Requiem                                   Theodoridu, Shicoff, Fokanov - Vasary

2000-05-02      Budapest                     *                                      Recital                           Chachava (piano  *( Faure, Poulenc, Satie, Weill, Massenet, Martin, Zeller, Offenbach)

2000-05-17      Moscow                     Renato Mainardi             Antonio von Elba   Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-05-18      Moscow                     Renato Mainardi             Antonio von Elba    Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-05-20      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame            Erastova, Segenyuk, Bikulova, Kuznetsov, Grigoriev, Murzaev, Matyukhin, Lomova - Ermler

2000-05-22      Moscow                                                             Recital

2000-05-24      Kiev                                                                   Recital

2000-06-11      Moscow                          *                                   Recital                   Chachava (piano)  *(Poulenc, Satie,  Weill, Offenbach, Marroquim)

2000-07-01      Beer-Seva                   Renato Mainardi             Antonio von Elba    Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-07-03      Jerusalem                    Renato Mainardi             Antonio von Elba   Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-07-05      Tel-Aviv                     Renato Mainardi             Antonio von Elba    Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-07-08      Haifa                           Renato Mainardi             Antonio von Elba    Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-07-09      Askelon                      Renato Mainardi             Antonio von Elba    Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-08           Alicante                                                             Recital

2000-08-18      Tallin                          Renato Mainardi             Antonio von Elba       Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-08-19      Tallin                          Renato Mainardi             Antonio von Elba       Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-08-26      Vila Real, Portugal                                              Recital                        Bogomolova (piano)

2000-09-01      Vila Real, Portugal                             *                 Recital                      Bogomolova (piano)    *(Wolf, Brahms, Strauss, Poulenc, Satie, Zeller, maroquim, Massenet)

2000-09-11      Tallin                                                                  Recital

2000-09-17      Moscow                      Verdi                              Aida                               Kasrashvili (Rubtsova?), Kuznetsov, Murzaev, Martirosian, Guzhov, Tolstoborov, Fomina - Stepanov

2000-09-18      Moscow                     Renato Mainardi             Antonio von Elba          Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov      

2000-09-19      St. Petersburg             Renato Mainardi             Antonio von Elba          Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000-09-20      St. Petersburg             Renato Mainardi             Antonio von Elba           Bozin, Sokolova, Isaev, Onishchenko, Makhmudov

2000                Bratislava                                                            Concert                          St. Martin

2000-10-24      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                          Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matorin - Bertini

2000-10-26      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                          Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matorin - Bertini

2000-10-29      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                          Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matorin - Bertini

2000-11-01      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                          Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matorin - Bertini

2000-11-07      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                          Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matorin - Bertini

2000-11-09      Paris                           Prokofiev                        War and Peace                          Guryakova, Gunn, Kocherga, Brubaker, Gerello, Zaremba, Margita, Poretsky, Zimnenko, Kit, Matorin - Bertini

2000-11-26       Tokyo                                                               Recital

2000-12-17      St. Petersburg                                                     Recital

2000-12-23      Montreal                                                            Recital